توچال تهویه ایرانیان / درباره ما / تصاویر برج خنک کننده

تصاویر برج خنک کننده


200

برج خنک کننده مدل SMB-200


225

برج خنک کننده مدل SMB-225


350

برج خنک کننده مدل SMB-350


400

برج خنک کننده مدل SMB-400 


500

برج خنک کننده مدل SMB-500


800

برج خنک کننده مدل SMB-800 


1000

برج خنک کننده مدل SMB-1000


1250  

برج خنک کننده مدل SMB-1250 


1450

برج خنک کننده مدل SMB-1450


400

برج خنک کننده مدل X-400


800

برج خنک کننده مدل X-800 


1000

برج خنک کننده مدل X-1000

  

x400 df 


برج خنک کننده مدل X-400 DF 

 

x200  

برج خنک کننده مدل X-200 

 

 x500

برج خنک کننده مدل X-500