1
4
7

توضیحات

به جهت جلوگیری از پرتاب قطرات آب در اثر مکش هوای ایجاد شده توسط سیستم فن دستگاه از دهانه بالایی برج خنک کننده به بیرون و انتقال مجدد قطراتی که به سمت بالا کشیده شده اند به مسیر درست و به سمت پایین جهت ریزش آن بر روی پکینگ های برج خنک کننده یا قطعات کوئیل دستگاه طراحی و به معرض تولید گذاشته شده است.