المان حرارتی (پکینگ)

یکی از اجزای بسـیار مهم به منظور افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کننده پکینگ می باشد که با افزایش سطح تماس جریان آب با هوا و همچنین کاهش سرعت جریان آب در فرایند خنک سازی نقش بســـزایی دارد . با توجه به این مهم ، تصــمیم گیری هوشمندانه و انتخاب صحیح آن با توجه به متغیرهایی نظیر سیال ورودی ، سختی و آلودگی سیال ، محدودیت های فضا و امکان دستـرسی و سرویس های دوره ای و مـوردی می تواند راندمان دسـتگاه و میـزان تولیـد و بهره وری را افزایش دهد.این قطعات در سه استاندارد زیر طبقه بندی می شوند:

1.پکینگ استاندارد شهری

      الف) پکینگ بلوکی FL12 (هات رول) 
        ب) 
پکینگ بلوکی F12

2.پکینگ استاندارد صنعتی

     الف) پکینگ بلوکی F19 
       
ب) 
پکینگ بلوکی F22

3.پکینگ استاندارد نیروگاهی

     الف) پکینگ بلوکی F22 
       ب) 
پکینگ اسپلش 34-70   
       ج) 
پالرینگ

با نظر به سالیان متمادی کار در صنعت تبرید کشور انواع مختلف پکینگ یا المان های حرارتی جهت استفاده در برج های خنک کننده این قطعات توسط این مجموعه طراحی و به بهره برداری رسیده است.

المان حرارتی

پکینگ
k