پولی الکتروموتور

این قطعه با قرار گرفتن بر روی شافت الکتروموتور و قرار گیری تسمه ها سری B در شیار های V شکل آن موجب انتقال نیروی الکتروموتور به سیستم کاهش سرعت دستگاه و در نهایت گردش متناوب سیستم فن به جهت ایجاد CFM مورد نیاز تبادل هوای داخل برج خنک کننده میگردد.

این قطعات بسته به مدل دستگاه و سایز آب به مدل های 2و3و4و6 تسمه طبقه بندی می شود:

1.سری آلومینیومی

2.سری برنجی

تصویر

پولیموتور
k