کتابخانه الکترونیکی

برج خنک کننده مدار باز برج خنک کننده مدار باز شرکت پرتو آبگردان                                          

 

کربن اکتیو 1000 کربن اکتیو 1000 کارخانه جاکوبی

 

کربن اکتیو 2000 کربن اکتیو 2000 کارخانه جاکوبی

 

برج خنک کننده مدار بسته برج خنک کننده مدار بسته شرکت پرتو آبگردان

 

برج خنک کننده مخروطی برج خنک کننده مخروطی شرکت پرتو آبگردان

 

 

مبانی تاسیسات برودتی مبانی تاسیسات برودتی  واحد پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش

 

 

لژیونلا لژیونلا (بیماری که باید از آن ترسید)  واحد فنی شرکت توچال تهویه ایرانیان