RANGE & APPROACH

آشنایی با مفاهیم مهم RANGE و APPROACH

RANGE و APPROACH

کولینگ تاور های شرکت پرتو آبگردان معمولا دمای آب را تا 3 درجه نزدیک به دمای مرطوب محیط میکنند لذا در مورد عملکرد برج های خنک کننده دانستن مفاهیمی همچون RANGE و APPROACH مفید خواهد بود.

RANGE : اختلاف دمای بین سیال گرم ورودی به دستگاه و سیال در هنگام خروج از برج خنک کننده.

APPROACH : فاصله مابین دمای سیال خروجی از برج خنک کننده نسبت به دمای مرطوب محیط.

مشاوران در هنگام در نظر گرفتن برج های خنک کننده باید در نظر داشته باشند مقدار APPROACH اگر بخواهد کم بشود برج خنک کننده بزرگتری باید در نظر گرفته شود.