یکای گرما

در قرن هجدهم برای گرما یکایی بنام کالری تعریف شد و آن مقدار گرمایی است که دمای یک گرم آب را یک درجه سلسیوس بالا ببرد. بعد ها معلوم شد که گرمای لازم برای گرم کردن یک گرم آب از 90 درجه سلسیوس به 91 درجه سلسیوس بیشتر از مقدار لازم برای رسانیدن آب از 30 درجه سلسیوس به 31 درجه سلسیوس است.لذا تعریف را تصحیح کرده و آن را برای رسانیدن آب از 5/14 درجه سلسیوس به 5/15 درجه سلسیوس(به نام کالری 15 درجه سلسیوس) تعریف کردند.

واحد گرما در سیستم انگلیسی بی تی یو است و آن مقدار گرمای لازم برای گرم کردن یک پوند آب 63 درجه فارنهایت به 64 درجه فارنهایت است.

همانگونه که اشاره شد گرما یک نوع انرژی و یکاهای آن نیز از همان نوع است. به یاد ژول که آزمایش های مختلفی را بر روی رابطه بین کار و گرما انجام داده است، یکای انرژی در دستگاه های بین المللی SI ژول(j) نام گذاری کردند. به تجربه ثابت شده است که : 1 cal=4/186 j

برای تبدیل این یکاها به یک دیگر می توان از معادله Q=m.c.∆t  کمک گرفت.

فرمول های مرتبط :

1 cal = 1 gr*1 cal/gr.c *1 c

1 Btu = 1lb*1 Btu/lb.F*1F

1lb m = 453/59237 gr                            1c=1/8F                  c water=1cal/gr.c=1Btu/lb.F

1 Btu = 453/59237 gr*1*1/1.18 = 251/99576 cal

1 Btu = 252 cal = 252*4/186 j = 1055 j

1 Btu = 0/252 kcal = 1/055kj → 1 kcal=3/968 Btu , 1kcal=4/186kj