کاهش جهانی آب شیرین

در سال های پیش روی علاوه بر مشکل گرم شدن تدریجی زمین با مسئله کاهش سطوح آب شیرین در جهان و به مراتب افزایش قیمت این مایع حیاطی و دور از دسترس بودن آن مواجه خواهیم بود و در بازار رو به گسترش تاسیسات امروز با ورود سیستم های خنک کننده هوا خنک روبه رو می باشیم لذا خالی از لطف نیست در این بخش با نگاهی به این دستگاه ها و همچنین وضعیت مصرف آب ارزشمند در برج های خنک کننده آب خنک شما را در انتخاب صحیحتر در میان سیستم های موجود در سیکل تبرید یاری نماییم.

وضعیت جهانی مصرف آب

آب

 

 

نمودار جهانی مصرف آب

نمودار مرتبت با مصرف جهانی آب

نمو.دار

 

 

تنش تامین آب شیرین (چشم انداز جهانی) 

افزایش و پیشروی سطح خشک در جهان

غغف

عوامل موثر بر مصرف آب شیرین :

1.افزایش جمعیت باعث افزایش نیاز و در نهایت مصرف آب می شود.

2.رشد اقتصادی به ازای احساس نیاز سرانه