مقایسه ی ما بین سیستم های خنک کننده متداول در بازار

* ساختمان های بزرگ (400 تن)

سیستم های خنک کننده آب خنک دارای شفاف سازی و توجیه اقتصادی و زیست محیطی هستند

* ساختمان ها با اندازه متوسط (400-200 تن)

سیستم های خنک کننده هوا خنک دارای هزینه اولیه هستند و باعث کاهش انرژی و راندمان سیستم های آب خنک می شوند

مشخصات سازه در نظر گرفته شده برای استفاده از سیستم خنک کننده

* مقدار خنک سازی ساختمان

- 400 تن تبرید

* پیکربندی ساختمان

- ساختمان 5 طبقه

- یک فن هواگیر به ازای هر طبقه

* حجم هوا

- 350 CFM/ton

- 3 ½” w. g. T. S. P.

مقایسه بین سیستم های 400 تن

* سیستم های چیلر

- چیلر هواخنک

- چیلر سانتریفیوژال

* سیستم های پکیج

- پکیج های روفتاپ

- پکیج Self-Contained

 حال میخواهیم به یک سری داده و مشخصات از مقدار انرژی مورد نیاز برای این سیستم ها و مقایسه بین آن ها بپردازیم پس داریم :

انرژی مورد نیاز سیستم ها

*سیستم هوا خنک 400 تن

 کیلووات نهایی  کیلووات / واحد  
 406.00 406.00  کمپرسور 
 62.50 62.50  فن کندانسور 
 111.85 22.37  واحدهای انتقال هوا
 14.92  14.92 پمپ آب خنک 
595.27     واحد نهایی (کیلووات)

کیلووات/ تن =  595.27/400 = 1.49 کیلووات / تن


*سیستم خنک کننده چیلر سانتریفیوژال(همراه با برج خنک کننده) 400 تن

کیلووات نهایی  کیلووات / واحد   
220.00  220.0   کمپرسور 
111.85  22.37   واحدهای انتقال هوا
 14.92 14.92  پمپ آب خنک  
11.19   11.19 پمپ آب کندانسور 
 18.65 18.65  فن برج خنک کننده 
 376.61    واحد نهایی (کیلووات) 

کیلووات/ تن =  376.61/400 = 0.94 کیلووات / تن


در نتیجه به صورت کلی داریم :


* سیستم های چیلر

- سیستم های خنک کننده آب خنک ...... 1.49 کیلووات / تن

- سیستم های خنک کننده سانتریفیوژال (همراه برج خنک کننده) ...... 0.94 کیلووات / تن

 

*سیستم های خنک کننده 400 تن پکیج های روفتاپ 

 کیلووات نهایی  کیلووات / واحد  
 373.25 74.65  کمپرسور 
 149.20 29.84  سیستم فن انتقال هوا 
 43.00 8.60  فن کندانسور 
 565.45   واحد نهایی (کیلووات)

کیلووات/ تن =  565.45/400 = 1.42 کیلووات / تن

 

*سیستم های خنک کننده 400 تن پکیج های  Self-Contained
کیلووات نهایی   کیلووات / واحد  
 315.60 63.12  کمپرسور 
 111.85 22.37  سیستم فن انتقال هوا 
 11.19 11.19  پمپ آب کندانسور 
 18.75 18.75  فن برج خنک کننده 
 457.39   واحد نهایی (کیلووات) 

کیلووات/ تن =  457.39/400 = 1.14 کیلووات / تن

 

* سیستم های چیلر

- سیستم های خنک کننده آب خنک ...... 1.49 کیلووات / تن

- سیستم های خنک کننده سانتریفیوژال (همراه برج خنک کننده) ...... 0.94 کیلووات / تن 

* سیستم های پکیج

- واحد های روف تاپ .......... 1.42 کیلووات / تن

- واحدهای سلف کانتیند ........... 1.41 کیلووات / تن

 

نکته های اصلی سیستم های تهویه مطبوع

 

*سیستم های آب خنک

- دارای کارایی انرژی بیشتر نسبت به به سیستم های هوا خنک

- کنترل و پایش و عدم تولید گازهای گل خانه ای

 

منبع تخمین هزینه های نصب

چیلر هوا خنک .............................. $350/Tr x 1.50            

چیلر سانتریفیوژال .......................  $250/Tr x 1.50

پکیج های روف تاپ ....................  $550/Tr x 1.25

پکیج های self – contained ..... $400/Tr x 1.50

واحد انتقال هوا  ................................ $1.00/CFM x 1.25

 برج خنک کننده...................................... $45/Tr x 1.50

 

برآورد هزینه نصب سیستم های خنک کننده هوا خنک

 

 چیلر 400 تن هوا خنک ....... 210.000 دلار

فن های (5) 28.000  CFM .................. 175.000 دلار

هزینه لوله کشی آب خنک 1000 ......... 67.000 دلار

پمپ آب خنک ...................................3.600 دلار

مقدار هزینه ی نهایی ........................... 455،600 دلار

 

هزینه نصب تخمین زده شده سیستم های چیلر سانتریفیوژال (همراه با برج خنک کننده)

 

چیلر 400 تن سانتریفیوژال ....................  150.000 دلار

برج خنک کننده 400 تن ........................ 27.000 دلار

فن های (5) 28.000  CFM ............................... 175.000 دلار

هزینه لوله کشی آب خنک 1000 ............. 67.000 دلار

هزینه لوله کشی کندانسور 400 ............... 26.800 دلار

چیلر آب خنک ..................................... 3.600 دلار

پمپ آب کندانسور .................................. 4.000 دلار

اتاق تجهیزات مکانیکی ........................... 45.000 دلار

هزینه نهایی نصب .................................498.400دلار

 

هزینه نصب تخمین زده شده سیستم های پکیج روف تاپ

 

هزینه نصب (5) عدد واحد های 80 تنی روف تاپ ......................... 275.000 دلار

 

هزینه نصب تخمین زده شده پکیج های Self-Contained

 

هزینه نصب (5) عدد واحد های 80 تنی Self-Contained ................  240.000 دلار

برج خنک کننده مدار بسته ......................................................... 54.000  دلار

پمپ آب کندانسور ....................................................................... 4.000 دلار

هزینه لوله کشی کندانسور ......................................................... 26.800 دلار

هزینه نصب ............................................................................ 324.800 دلار

  

خلاصه موارد ذکر شده در خصوص هزینه های نصب


 هزینه نصب سیستم های خنک کننده 
 455.600 دلار چیلر هوا خنک 
 498.400 دلار چیلر سانتریفیوژال 
  سیستم های پکیج 
275.000 دلار  روفتاپ 
324.800 دلار  self-contained 

هزینه های تخمین زده شده سیستم ها

 

-1800 ساعت بار معادل کامل در هر سال

 

-0.06 دلار برای هر کیلووات ساعت

 

-12 دلار هزینه به ازای هر KW در هر ماه به مدت 6 ماه

 

مقایسه هزینه های انرژی بصورت سالانه

 

مجموع هزینه های

سالانه

 هزینه سالانه

درخواست شده

هزینه 

انرژی سالانه

مجموع

KW

 
        سیستم های چیلر 
101,149 $ 42,860 $ 64,289 $ 595.27 چیلر هوا خنک 
67,790 $ 27,116 $ 40,674 $ 376.61 چیلر سانتریفیوژال 
         سیستم های پکیج
101,781 $ 40,712 $ 61,069 $ 565.45 سیستم های روف - تاپ 
82,330 $ 32,932 $ 49,398 $ 457.39 سیستم های self-contained 

خلاصه موارد ذکر شده در خصوص هزینه های سالانه

 هزینه سالانه انرژی هزینه نصب   
     سیستم های چیلر
107,149 $ 455,600 $ چیلر هوا خنک 
67,790 $ 498,400 $  چیلر سانتریفیوژال
    سیستم پکیج 
101,781 $ 275,000 $ سیستم روف - تاپ 
82,330 $ 324,800 $ سیستم  self-contained  

مصرف آب

 

- بازیابی 95 درصد از آب کل سیستم های آب خنک

- 5 درصد باقی مانده بر اثر تبخیر و بلودان از بین می رود

- ممکن است در اثر کنترل تولید ناخالصی نیز مقداری از آب مصرفی از دست برود

فرمول مقدار بلودان = مقدار تبخیر / سیکل تغلیظ -1

 مصرف آب و هزینه های احتمالی (بر فرض برج خنک کننده 400 تن)

میزان تبخیر  =   0.3GPM/100 ton

12.0GPM /400 ton system= 
مقدار بلودان = 12.0GPM /  4 cycles –1

مقدار بلودان = 4.0GPM

فرمول مصرف = تبخیر + بلودان =   12.0GPM + 4.0 GPM

میزان مصرف آب سالانه

- 16.0GPM x 60 min/hr x 1800 eq FLH

-1,728,000gallons/year

میزان مصرف آب سالانه و هزینه فاضلاب

- 1,728,000gallons x $3.00/1000 gal

-  $5,184

کیفیت آب و ملاحظات کنترل هزینه 

-سیستم های آب خنک در مقابل خوردگی و فرسایش و مشکلات بیولوژیکی آب نیاز به پالایش دارند

- تمام هزینه های ذکر شده در خصوص برج های خنک کننده آب خنک و هوا خنک باید آنالیز و بررسی شود

خدمات کامل تصفیه آب (برفرض یک دستگاه سیستم خنک کننده 400 تن)

- میانگین هزینه های سالانه - 1 دلار / تن / ماه

-400 تن تبرید * 1 دلار /تن/ ماه * 6 ماه = 2400 دلار / سال