سیکل تغلیظ

 سیکل تغلیظ برج خنک کننده به معنی نسبت غلظت ذرات جامد حل نشده در آب برج خنک کننده در قیاس با آب جبرانی(makeup) وارد شده به برج خنک کننده است. سیکل تغلیظ برج خنک کننده با اختصار COC نمایش داده می شود و نشان دهنده این است که چه مقدار آب تازه برای برج خنک کننده قبل از تخلیه زیر آب نیاز داریم. در برج خنک کننده به دلیل تبخیر آب همواره میزان املاح و رسوب آب در حال افزایش می باشد و نیاز به معیاری برای کنترل میزان سختی آب برج خنک کنندهداریم که در ادامه مطلب به بررسی آن می پردازیم.

   جدول سیکل تغلیظ

 

 بررسی سیکل تغلیظ برج خنک کننده

در یک سیستم خنک کننده هنگامی که از برج خنک کننده استفاده می کنیم ، برج خنک کننده آب را خنک کرده و به واحد های مصرف کننده از جمله مبدل های حرارتی ، چیلر ها و ماشین آلات و ... می فرستد که معمولا برج خنک کننده همیشه در مدار می باشد. آب خنک در برج خنک کننده با فرآیند تبخیر خنک شده خارج می شود و وقتی به واحد های مصرف کننده می رسید دمای آن مجددا بالا می رود. در هنگام تبخیر فقط خود آب تبخیر می شود و املاح و ناخالصی ها در آب باقی می ماند و باعث افزایش املاح و سختی ها می شود ، تجمع ذرات منجر به تشکیل ذرات بزرگتر و رسوب در برج خنک کننده می شود و می تواند موجب گرفتگی در پکینگ ها ، لوله ها و سایر تجهیزات شود.

 سیکل تغلیظ برج خنک کننده یعنی نسبت TDS آب درون برج خنک کننده به TDS آب جبرانی وارد شده به برج خنک کننده.

چارت سیکل تغلیظ

روش کنترل میزان املاح و رسوبات در عملیات آبی در برج خنک کننده به خوبی توضیح داده شد ، یکی دیگر از روش های کاهش غلظت املاح ، تخلیه مقداری از آب برج خنک کننده است کهزیر آب برج خنک کننده  نامیده می شود. در این روش مقداری از آب دارای غلظت زیاد تخلیه شده و آب تازه جایگزین آن می شود که مقدار املاح آن بسیار کم است بنابراین در مجموع میزان غلظت کلی آب را کاهش می دهد

سیکل تغلیظ برج خنک کنندهنشان دهنده ارتباط میزان غلظت در آب جبرانی و آب موجود در برج خنک کن می باشد. به طور مثال اگر آب جبرانی دارای تی دی اس 100 می باشد و میزان تی دی اس آب موجود در مدار برج خنک کنندهبرابر 400 است در نتیجه مقدار سیکل تغلیظ برج خنک کننده برابر 4 می باشد. همانطور که اشاره کردیم این عدد نشان دهنده این است که چه مقدار آب تازه در سیستم نیاز است ، هر چه میزان سیکل تغلیظ برج خنک کننده بالاتر باشد نیاز به آب تازه بیشتر برای کاهش املاح و سختی آب می باشد. که در ادامه میتوانید فرمول محاسبه آن را ملاحظه بفرمایید

مقدار آب جبرانی برحسب متر مکعب بر ساعت=M

مقدار آب در گردش برحسب متر مکعب بر ساعت (آب سیرکوله)=C

مقدار آب از دست رفته بر حسب متر مکعب بر ساعت (بلودان) =D

مقدار آب تبخیر شده بر حسب متر مکعب بر ساعت =E

 غلظت درنظرگرفته شده برحسب (X= (ppmw

 مقدار غلظت املاح موجود در آب جبرانی برحسب (Xm= (ppmw

مقدار غلظت املاح موجود در آب درگردش برحسب (Xc= (ppmw

سیکل ها = سیکل تغلیظ (Xc/Xm)

واحد در میلیون با درنظر گرفتن وزن ppmw=

پس میتوان گفت که آب در تعادل در برج خنک کننده بصورت زیر است:

M = E + D + W

از آنجا که آب تبخیر شده (E) نمکی ندارد ، یک تعادل کلرید در سیستم وجود دارد که داریم :

Mxm = DXc + WXc = Xc (D+W)

پس بنابراین :

= M/(D+W)= M/(M-E)= 1+ E/(D+W) سیکل تغلیظ Xc/Xm =