بانک یخ (آیس بانک)

بانک یخ (آیس بانک)

بانک یخ سیستمی است که با هدف استفاده مناسب از هزینه پایین برق در ساعات نیمه شب طراحی شده است.بانک یخ می‌تواند با تبدیل آب موجود در یک مخزن به یخ در ساعاتی از شبانه روز، سرمای این یخ ها را برای استفاده در سایر ساعات، در اختیار قرار دهد. یخ دارای گرمای نهان ذوب بالایی است، به طوری که برای ذوب یک کیلوگرم یخ نیاز به جذب 333 کیلوژول انرژی داریم، بنابراین یخ می‌تواند سرمای قابل توجهی را ذخیره کند.

 آیس بانک

تجهیزات بانک یخ

بانک یخ می‌تواند هم به صورت مستقل وهم در کنار چیلر مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که مستقل طراحی شود بایستی دارای کمپرسور، کندانسور، کویل اواپراتوری، مخزن و سایر تجهیزات سیستم تبرید باشد. اگر آیس بانک به عنوان سیستمی همراه با چیلر طراحی شود، تنها نیاز به کویل اواپراتوری و مخزن بوده و بانک یخ از مدار تبرید خود چیلر استفاده می‌کند.

آیس بانک 2

نحوه کار بانک یخ 

نحوه کار بانک یخ بدین صورت است که ساعاتی که انرژی الکتریکی ارزان تر می‌باشد، سیستم تبرید به کار افتاده و مبرد گازی با عبور از کویل اواپراتوری داخل مخزن، موجب ایجاد یخ در حول این کویل ها می‌گردد. در طول روز و ساعاتی که بار سرمایشی افزایش می‌یابد، آب چیلر از مخزن آیس بانک عبور کرده و با یخ تماس پیدا می‌کند و در نتیجه دمای آب تا نزدیک صفر درجه کاهش می‌یابد. این آب از مخزن خارج شده و برای استفاده مورد نظر پمپ می‌شود.

 

 کاربرد بانک یخ

کاربرد بانک یخ درکنار سیستم چیلر بوده و با هدف استفاده بهینه از ساعات کاهش بار برودتی طراحی می‌شود. بانک یخ برای کاربردهای تهویه مطبوع و صنعتی قابل استفاده بوده و می‌توان برای کاهش اتلاف انرژی، آن را پایین تر از سطح زمین نصب کرد.

آیس بانک 3

مزایای بانک یخ

 استفاده از بانک یخ مزایای قابل توجهی را برای مصرف کننده و همچنین محیط زیست به دنبال دارد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

بانک یخ در شب که هزینه انرژی پایین است کار کرده و در طول روز، انرژی سرمایشی ذخیره شده به سیستم تبرید، تحویل می‌دهد.

به دلیل عملکرد بانک یخ با توان ثابت در بازه زمانی مشخص، تجهیزات تبرید (کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و ...) کوچکتری نسبت به سیستم تبرید معمولی مورد نیاز است. توان این تجهیزات کمتر از پیک انرژی مصرفی برای سرمایش در طول روز است.

به دلیل ذخیره یخ در شب، انرژی الکتریکی کمتری در طول روز مصرف می‌شود که باعث کاهش هزینه مصرف انرژی می‌شود.

بسته به ظرفیت مخزن ذخیره یخ، امکان ذخیره انرژی به میزان 20 تا 100 درصد انرژی سرمایشی مورد نیاز وجود دارد.

دمای آب به دست آمده از بانک یخ  تا 0.5 درجه سانتیگراد سرد می‌شودامکان رساندن این دما به 10- درجه سانتیگراد نیز وجود دارد.

آب به دست آمده از بانک یخ که ناشی از ذوب یخ است، یا انتهای ذوب، ثابت باقی می‌ماند.

به دلیل سرد تر بودن آب خروجی از بانک یخ نسبت به آب خروجی از اواپراتور معمولی خود چیلر، به کویل های سرمایشی و فن‌های کوچکتری برای تهویه مطبوع نیز است.

به دلیل کاهش وابستگی به عملکرد کمپرسور در طول روز و تامین بخشی از بارسرمایشی سیستم تبرید به وسیله یخ ذخیره شده، قابلیت اطمینان سیستم افزایش می‌یابد.

به دلیل کاهش نیاز به توان سرمایشی سیستم برودتی در طول روز، مبرد فریونی کمتری برای استفاده در مدار لازم است که آسیب به محیط زیست را کمتر می‌کند.