تست های مرتبط به شدت صدا

آزمایشات قدرت و شدت صدا در اطراف برج های خنک کننده

از طریق آزمون های میدانی و تجزیه و تحلیل محاسبات حاصل شده از آن توسط کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت توچال تهویه ایرانیان،سطح قدرت و  شدت صدای قطعات مکانیکال برج های خنک کننده با محاسبه سطح کل تابش صدا از یک دستگاه استاندارد به محیط اطراف تلاش می شود به طور مداوم پایین تر از مقدار محاسبه شده بر اساس آزمون های مرتبط با شدت صدا در سطوح جهانی و استاندارد بین المللی  این قطعات در خطوط ساختمان های مسکونی یا اطراف آن قرار دهد.
از نظر برسی شدت صدا در نقاط مختلف اطراف یک دستگاه ،برج خنک کننده به 5 قسمت مساوی از نیمکره مرکزی آن تقسیم می شود. اگرچه بر اساس تجربه ما  سیستم فن و سیستم کاهش و الکتروموتور به عنوان تولید کننده های صدای نیمکره ای عمل می کنند و رفتار نیمکره ای شدت صدا بریک نقطه در ارتفاع با یک نقطه بر روی زمین متفاوت است،اما تجربیات کارشناسان واحد فنی و مهندسی و فعالان جهانی در این صنعت نشان داده است که شدت جریان صدا در ارتفاع بالاتری از دهانه برج های خنک کننده با توجه به تابش نیم کره ایی صدا بر خلاف نظر خیلی از کارشناسان و صاحب نظران بیشتر شده و رو به افزایش میگذارد.

همچنین بر اساس محاسبات میدانی صورت گرفته در اندازه گیری های 50 فوت (15 متر) ارائه شده در پیش بینی انتشار صدا به اشیاء مجاور که در فواصل زیاد تر از برج خنک کننده با شدت صدای 1/5 نیمکره است نشان میدهد که قدرت تابش صدا با افزایش فاصله کم شده و رو به کاهش میگذارد از 12 به 6 دسیبل میرسد.

خاطر نشان میگردد این آزمایشات شامل اندازه گیری سطح فشار صدا در فاصله های استاندارد 5 فوت و 50 فوت برای برج های خنک کننده کوچک و اندازه گیری عملکرد در 75 فوت و 100 فوت برای برج های خنک کننده بزرگ نصب شده در نظر گرفته شده است.